Regulamin dla użytkowników

Rola i odpowiedzialność serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu prowadzonego przez Administratora pod adresem www.PRETIA.pl. Platforma www.PRETIA.pl jest porównywarką cen, czyli miejscem, w którym Sklepy internetowe mogą zamieścić informacje o oferowanych produktach i ich cenach. Serwis nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Sklepami oferującymi swoje produkty a Użytkownikami serwisu.


Kontakt z Administratorem można uzyskać:


- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@PRETIA.pl

- korespondencyjnie pod adresem :


§ 1 Wymagania techniczne
§ 2 Definicje
§ 3 Zasady ogólne
§ 4 Dodawanie ogłoszeń
§ 5 Płatności
§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
§ 7 Procedura reklamacji
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
§ 9 Postanowienia końcowe§ 1 Wymagania techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: dostęp do Internetu, Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail.


Właścicielem serwisu www.PRETIA.pl jest . zwany także Administratorem

§ 2 Definicje

Sklep internetowy - zewnętrzny podmiot prowadzący sprzedaż produktów przez Internet.
Użytkownik - użytkownik korzystający z serwisu za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnej.
Przekierowanie - przekierowanie Użytkownika ze strony porównywarki cen lub strony partnerskiej na stronę Sklepu.
Panel sprzedawcy - narzędzie dostępne poprzez przeglądarkę internetową, udostępniane przez porównywarkę cen sklepom internetowym, umożliwiające zarządzenie profilem sklepu, oraz danymi sklepu internetowego.
Wizytówka sklepu - strona informacyjna zawierająca informacje o konkretnym sklepie internetowym - dane kontaktowe, dostawa i płatność, oddziały i opinie.
Dane kontaktowe sklepu - dane prezentowane użytkownikom serwisu przez Sklep.
Plik XML - plik XML zawierający ofertę sklepu.
Strony partnerskie - serwisy i witryny internetowe prezentujące oferty i produkty z porównywarki cen.

§ 3 Zasady ogólne
1. Serwis Internetowy prowadzony pod adresem www.PRETIA.pl jest platformą, na której sklepy internetowe zamieszczają informacje i ceny oferowanych przez siebie produktów.

2. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie pochodzą od Sklepów Internetowych.

3. W przypadku wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym w Serwisie jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu Internetowego jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu Internetowego.

5. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Internetowym odbywa się na warunkach określonych przez Sklep Internetowy w regulaminie Sklepu Internetowego oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Przez udział w Serwisie Klient zobowiązuje się do:

- przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
- przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
- używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
- poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
- stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,
- nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.

§ 4 Uprawnienia użytkowników, rejestracja
1. Użytkownik korzystający z Serwisu ma prawo :
- korzystać z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
- uzyskiwać informacje o Towarach oferowanych przez Sklepy Internetowe,

2. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisu bez dokonywania rejestracji bądź logowania.

3. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z funkcjonalności i usług Serwisu. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji.

4. Użytkownicy posiadający aktywne konto w Serwisie mogą w dowolnym czasie żądać jego usunięcia.

Działania niedozwolone
1. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

§ 5 Płatności
1. Korzystanie z serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
1. Administrator przypomina, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie Sprzedawcy ( Sklepowi ) Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. ( Wydłużenie terminu z 10 do 14 dni wynika z postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ) Wskazane powyżej uprawnienie dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 7 Procedura reklamacji
1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Użytkownika zgłoszonych do Właściciela Serwisu są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Serwisu prosimy przekazywać Do Właściciela Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email), bądź korespondencyjnie na adres podany w preambule Regulaminu.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu prowadzonego przez Administratora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z Serwisu.

2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

3. Dane wskazane w punkcie poprzednim przekazywane przez Użytkownika są dobrowolnie.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

5. Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują Administratorowi lub podmiotom trzecim. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie. Korzystanie z powyższych elementów bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione.

4. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Serwisem a Użytkownikami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 5. Data opublikowania regulaminu 15.07.2015